● Valgamaa PIK-s pakutavad teenused● KOV toetused ja teenused● Põhikiri● Juhatus● Liikmed● Arengukava● Organisatsioon● Koja renoveerimine● Aastaaruanded

 

Võrdõigusvoliniku loeng ja õigusnõustamine

28. aprillil kell 13.00-16.30
Valgamaa Puuetega Inimeste Koja majas (Kungla 15, Valga)


Päevakava:

13.00-14.00 Võrdõigusvoliniku avalik loeng „Kasu ja uuendus võrdõiguslikkusest“

  • Mida tähendab võrdne kohtlemine?
  • Kas ebavõrdseid tuleb kohelda erinevalt?
  • Millist kasu tõuseb võrdõiguslikkuse edendamisest?

Ettekanne vastab neile küsimustele ning toob välja põhjused, miks tööandjad, ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused peaks silmas pidama nii ühiskonnas laiemalt kui ka väiksemates kollektiivides leiduvat mitmekesisust.

 14.30-16.30 Võrdõigusvoliniku õigusnõustamine
  • Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
  • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
  • Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
  • Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?
     

Võrdõigusvoliniku annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9259; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.